Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1.     Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.apiko.com.pl prowadzi sprzedaż odzieży damskiej i reprezentowany jest przez przez Firmę PPHU Apiko Roman Ziemiński z siedzibą przy ul. Pucka 7, 84-200 Wejherowo o nr NIP 5880004836 i nr REGON 002846089. 

2.     Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a.     Właściciel – Firma PPHU Apiko Roman Ziemiński z siedzibą przy ul. Puckiej 7, 84-200 Wejherowo,  o nr NIP 5880004836 i nr REGON 002846089.

b.     Sklep – sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.apiko.com.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu. 

c.     Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i nada wysyłkę za pośrednictwem poczty polskiej lub  firmy kurierskiej, na wskazany przez Klienta adres.

d.     Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

e.     Konto Klienta – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz dane służące do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

f.      Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Klienta oraz Właściciela.

g.     Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ § 1 Kodeksu cywilnego dokonująca zakupów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

h.     Koszyk – element Sklepu przy pomocy którego Klient ustala szczegóły swojego zamówienia, w tym w szczególności: ilość zamawianych produktów, rozmiar, kolor, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy i sposób płatności.

3.     Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Sklepu są następujące: 

a.     połączenie z  Internetem,

b.     przeglądarka internetowa (Internet Explorer 7 lub nowszy, Firefox 3 lub nowszy, inna przeglądarka o zbliżonym standardzie) umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem plików „cookies”,

c.     konto poczty e-mail.

 II WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.     Sklep działa przez 24 godziny na dobę, co oznacza, że Klient może złożyć zamówienie w dowolnym momencie poprzez wejście na stronę internetową Sklepu i dokonanie czynności wskazanych w dalszej części niniejszego Działu. 

2.     Klient decydując się na dokonanie zakupu w Sklepie wybiera odpowiedni rozmiar i kolor – gdy jest to wymagane i dodaje produkty do Koszyka. Po dodaniu produktu istnieje możliwość kontynuowania zakupów (dodawanie kolejnych produktów do Koszyka) albo finalizacji zakupów po wybraniu opcji „Kasa”, która znajduje się w Koszyku. W Koszyku Klient ma możliwość przejrzeć dodane do niego produkty, skalkulować koszt zamówienia, usunąć produkty, których ostatecznie nie chce zamówić, kontynuować zakupy oraz sfinalizować je poprzez kliknięcie na opcję „Kasa” i postępowanie zgodnie z dalszymi instrukcjami (wybór).

3.     Po wyborze opcji „Kasa” Klient może sfinalizować zamówienie wybierając odpowiednie opcje: sposób wysyłki, rodzaj płatności. O ile Klient nie jest zalogowany, musi podać wszystkie niezbędne Dane Kupującego, wypełniając stosowny formularz. 

4.     Korzystanie ze Sklepu wymaga złożenia oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu, dostępnego na stronie internetowej Sklepu, oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, wprowadzanych do systemu, w celu obsługi transakcji zawieranych w sklepie.

5.     Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem Sklepu.

6.     Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże: - jakie produkty zamówił,- adres, na jaki ma być dostarczony zamawiany produkt (produkty). - sposób płatności -jeśli ma zostać wystawiona faktura, dane niezbędne do jej poprawnego wystawienia

7.     Potwierdzenie realizacji zamówienia zostanie wysłane do klienta w ciągu 2 dni roboczych na adres e-mail wskazany przez klienta w zamówieniu. W sytuacjach, gdy Klient dokona zamówienia na produkt uwidoczniony jako dostępny w Sklepie, a z przyczyn zawinionych przez Sklep ( awaria systemu informatycznego lub błędne umieszczenie produktu na stronie Sklepu) produkt ten okaże się być niedostępny, Sklep zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji takiego zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową, na adres podany podczas rejestracji.

8.     Czas realizacji zamówienia trwa od 2 do 10 dni roboczych, w zależności od dostępności towaru.

9.     Czas dostawy towaru jest zależny od wybranej opcji wysyłki, wynosi ok. 1-2 dni w przypadku kuriera UPS lub ok. 3-5 dni w przypadku Poczty Polskiej od momentu wysłania paczki.

10.   Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego produktu lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

11.   Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego produktu lub realizacji zamówienia jeżeli wynika ono z działania siły wyższej, w szczególności takiej jak stan klęski żywiołowej, stanu nadzwyczajnego, stanu wojennego i innych podobnych zdarzeń.

12.   Przesyłki mogą być dostarczane wyłącznie na terenie Polski.

 III ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

1.     Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu wysłania tj. przekazania kurierowi UPS / nadania na Poczcie Polskiej . Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

2.     Wprowadzanie zmian, o których mowa w pkt. 1 możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny Klienta ze Sklepem pod nr telefonu 58/ 677 56 01 lub po przesłaniu stosownego maila na adres: info@apiko.com.pl

3.     Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

IV CENY PRODUKTÓW, PROMOCJE I KOSZTY PRZESYŁKI

1.     Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki. Koszty przesyłki pokrywa Klient przy wyborze sposobu przesyłki.

2.     Klient może wybrać sposób przesyłki: Pocztą Polską lub za pośrednictwem Kuriera UPS.

3.     Ceną wiążącą dla Sklepu i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4.     Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient ma wgląd do informacji na temat całkowitej wartości zamówienia.

5.     Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym tu mowa, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

V FORMA PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIA

1.     Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony można dokonać: 

o    gotówką w momencie dostarczenia zamówienia „za pobraniem”,

o    przelewem bankowym na konto Właściciela przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Właściciela w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Właściciela, podany w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji. Klient zobowiązany jest zawrzeć numer zamówienia w tytule realizowanego przelewu. 

o    kartą kredytową lub e-transferem za pośrednictwem PayPal, według zasad ustalonych przez wskazany podmiot

2.     W przypadku powstania nadpłaty w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od daty stwierdzenia nadpłaty. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem, z adresu podanego podczas rejestracji), nadpłacona kwota może również zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym zamówieniu składanym w Sklepie przez Klienta.

VI REKLAMACJE I ZWROTY

1.     Zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji. 

2.     Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty zakupu pod warunkiem, że zawiadomi sklep o swojej reklamacji w formie pisemnej (na adres Sklepu) lub mailowej na adres e-mail: info@apiko.com.pl

3.     Reklamacja powinna zawierać opis stwierdzonej wady produktu oraz dane Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu w przypadku osób fizycznych lub nazwę firmy, adres jej siedziby oraz nr NIP w przypadku przedsiębiorców) i numer zamówienia.

4.     Sklep w ciągu 14 dni roboczych rozpatrzy reklamację Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5.     Reklamowany produkt należy odesłać wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji na adres: PPHU Apiko, ul. Pucka 7, 84-200 Wejherowo. Koszt odesłania reklamowanego produktu ponosi Klient.

6.     W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy, bądź zwróci kwotę, w jakiej produkt został zakupiony w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji. 

7.     Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone do Sklepu najpóźniej w terminie 5 dni od daty odbioru produktów. W miarę możliwości Klient (lub osoba odbierająca przesyłkę w jego imieniu) powinna zachować wszystkie dowody wskazujące na uszkodzenie przesyłki np. porwany czy zgnieciony karton etc. Reklamacja, o której tu mowa powinna spełniać wymogi, o których mowa w pkt. 3 niniejszego Działu.

8.     Klient będący konsumentem, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki), o czym informuje Sklep na piśmie lub poprzez przesłanie maila wysłanego na adres e-mail : info@apiko.com.pl. Produkt, z którego Klient rezygnuje musi być zwrócony w stanie niezmienionym, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz dokumenty sprzedaży produktu (paragon lub faktura). 

9.     W związku z odstąpieniem od umowy w trybie przewidzianym w punkcie poprzedzającym sklep zwróci pieniądze za produkt w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, natomiast wartość kosztów odesłania produktu oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych nie podlegają zwrotowi.

10.   Prawo zwrotu przysługuje wszystkim Klientom Sklepu. 

11.   Sklep przyjmuje zwroty produktów, przy czym Klienci przesyłają zwroty na swój koszt.

12.   W przypadku skutecznego skorzystania przez Klienta z uprawnienia wskazanego w pkt. 7, Sklep zwróci pieniądze za produkt w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty przyjęcia oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy w sposób wskazany przez Klienta tj. przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.

VII WARUNKI GWARANCJI

1.     Produkty sprzedawane w Sklepie objęte są gwarancją udzieloną przez producenta tj. PPHU Apiko Roman Ziemiński, ul. Pucka 7, 84-200 Wejherowo.

2.     Klient może reklamować wady dostarczonego produktu korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji i zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami. 

3.     Gwarancją są objęte wady stwierdzone w zapięciach, przeszyciach i elementach konstrukcyjnych .

4.     Gwarancją nie są objęte uszkodzenia dokonane z winy użytkownika jak również zmiany wynikające z samodzielnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych.

VIII POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1.     Polityka bezpieczeństwa danych osobowych PPHU Apiko z siedzibą w Wejherowie ul. Pucka 7, właściciela Sklepu Internetowego Apiko została opracowana na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

2.     Składając zamówienie, Klient świadomie akceptuje warunki Polityki Prywatności oraz zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie powierzonych danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży, przy ewentualnym zwrocie/ wymianie/ reklamacji towaru. Wyrażenie zgody Klienta na udostępnianie swoich danych osobowych w celu otrzymywania wiadomości o promocjach, nowościach, wyprzedażach oraz wydarzeniach stanowi o akceptacji zasad Polityki Prywatności.

3.     PPHU Apiko jako administrator strony nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom do celów marketingowych.

4.     Udostępnianie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

5.     Udostępnione przez Klientów dane osobowe, pozyskane w celu zawarcia umowy sprzedaży, wystawienia dowodu sprzedaży, wysyłki towaru, ewentualnego zwrotu/ wymiany/ reklamacji oraz w celu otrzymywania wiadomości o promocjach, nowościach, wyprzedażach oraz wydarzeniach to następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres wysyłki (zazwyczaj adres zameldowania; adres na który ma dotrzeć przesyłka), telefon (umożliwia skontaktowanie się z Klientem w sytuacji gdy wystąpiły problemy z dostarczeniem przesyłki), dane dotyczące płatności (płatność za pobraniem, przelew itp.).

6.     Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do ich wglądu, dokonania zmiany a także do zaprzestania udostępniania swoich danych. Każda zmiana może być dokonana przez Klienta poprzez rejestrację na koncie założonym w Sklepie Internetowym. Istnieje również możliwość pisemnego zgłoszenia chęci dokonania zmian danych osobowych na adres PPHU Apiko, ul. Pucka 7, 84-200 Wejherowo.

7.     Zapewniamy, że jedynym administratorem powierzonych przez Klientów danych osobowych jest PPHU Apiko, ul. Pucka 7, 84-200 Wejherowo (NIP: 5880004836, REGON: 002846089).

8.     Całość udostępnionych nam informacji jest bezpieczna w bazie danych PPHU Apiko. Nikt oprócz osób do tego uprawnionych nie ma dostępu do danych osobowych naszych Klientów.

9.     Udostępnione nam dane nie są udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów uczestniczących w realizacji umowy sprzedaży, współpracujących z administratorem Sklepu, takich jak firmy kurierskie. Uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych są również właściwe organy państwowe, na mocy odrębnych przepisów.

10.   Dane osobowe naszych Klientów są przechowywane, przetwarzane i chronione według odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które to środki zapewniają poufność i integralność.

11.   Sklep Internetowy Apiko otrzymuje informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń internetowych, które zawarte są w logach systemowych (np. adres IP). Sklep może wykorzystywać te informacje w celach technicznych i statystycznych, pomagających na ulepszenie naszego serwisu internetowego i oferowanie bardziej dogodnej dla naszych Klientów obsługi. Tego typu otrzymane informacje są całkowicie bezpieczne dla naszych Klientów i gwarantują całkowitą anonimowość.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

2.     Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Klienta wirusami.

3.     Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta jego hasła i loginu do Sklepu osobom trzecim.

4.     Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Sklepu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Właściciel przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.

5.     Właściciel nie ponosi również odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od Właściciela. Ze względu na niezależne od Właściciela właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, Właściciel nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Sklepu.

6.     Przeglądając zdjęcia znajdujące się w Sklepie, należy mieć na uwadze, że sposób ich wyświetlania zależy od wielu parametrów niezależnych od Sklepu np. rozdzielczości, stosowanej na monitorze palety barw, kontrastu etc.

7.     Właściciel Sklepu informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych. 

8.     Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (w szczególności: treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

9.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16 z 1964 r. poz. 93 z późn zm.) oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. Poz. 271).

10.   Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. Poz. 1117).

11.   Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 marca 2014 roku.

12.   Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, o czym każdorazowo poinformuje zarejestrowanych Klientów w formie mailowej na minimum 14 dni przed planowanym wejściem w życie zmian. W terminie poprzedzającym zmianę zarejestrowany Klient ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od umowy poprzez skasowanie swojego konta (samodzielnie) lub za pośrednictwem Właściciela Serwisu (prośba usunięcia konta wysłana na następujący adres mailowy Sklepu:  info@apiko.com.pl).

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych PPHU Apiko z siedzibą w Wejherowie ul. Pucka 7, właściciela Sklepu Internetowego Apiko (dalej także jako: Sklep Internetowy) została opracowana na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Znajdujące się poniżej zasady Polityki Prywatności obowiązują za każdym razem, gdy korzystają Państwo ze sklepu internetowego www.apiko.com.pl. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, gdy odwiedzają Państwo Sklep Internetowy Apiko.

  1. Składając zamówienie, Klient świadomie akceptuje warunki Polityki Prywatności oraz zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie powierzonych danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży, przy ewentualnym zwrocie/ wymianie/ reklamacji towaru. Wyrażenie zgody Klienta na udostępnianie swoich danych osobowych w celu otrzymywania wiadomości o promocjach, nowościach, wyprzedażach oraz wydarzeniach stanowi o akceptacji zasad Polityki Prywatności.
  2. PPHU Apiko jako administrator strony nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom do celów marketingowych.
  3. Udostępnianie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.
  4. Udostępnione przez Klientów dane osobowe, pozyskane w celu zawarcia umowy sprzedaży, wystawienia dowodu sprzedaży, wysyłki towaru, ewentualnego zwrotu/ wymiany/ reklamacji oraz w celu otrzymywania wiadomości o promocjach, nowościach, wyprzedażach oraz wydarzeniach to następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres wysyłki (zazwyczaj adres zameldowania; adres na który ma dotrzeć przesyłka), telefon (umożliwia skontaktowanie się z Klientem w sytuacji gdy wystąpiły problemy z dostarczeniem przesyłki), dane dotyczące płatności (płatność za pobraniem, przelew itp.).
  5. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do ich wglądu, dokonania zmiany a także do zaprzestania udostępniania swoich danych. Każda zmiana może być dokonana przez Klienta poprzez rejestrację na koncie założonym w Sklepie Internetowym. Istnieje również możliwość pisemnego zgłoszenia chęci dokonania zmian danych osobowych na adres PPHU Apiko, ul. Pucka 7, 84-200 Wejherowo.
  6. Zapewniamy, że jedynym administratorem powierzonych przez Klientów danych osobowych jest PPHU Apiko, ul. Pucka 7, 84-200 Wejherowo (NIP: 5880004836, REGON: 002846089).
  7. Całość udostępnionych nam informacji jest bezpieczna w bazie danych PPHU Apiko. Nikt oprócz osób do tego uprawnionych nie ma dostępu do danych osobowych naszych Klientów.
  8. Udostępnione nam dane nie są udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów uczestniczących w realizacji umowy sprzedaży, współpracujących z administratorem Sklepu Internetowego, takich jak firmy kurierskie. Uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych są również właściwe organy państwowe, na mocy odrębnych przepisów.
  9. Dane osobowe naszych Klientów są przechowywane, przetwarzane i chronione według odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które to środki zapewniają poufność i integralność.
  10. Sklep Internetowy Apiko otrzymuje informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń internetowych, które zawarte są w logach systemowych (np. adres IP). Sklep Internetowy może wykorzystywać te informacje w celach technicznych i statystycznych, pomagających na ulepszenie naszego serwisu internetowego i oferowanie bardziej dogodnej dla naszych Klientów obsługi. Tego typu otrzymane informacje są całkowicie bezpieczne dla naszych Klientów i gwarantują całkowitą anonimowość.

Zastrzeżenia: PPHU Apiko zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności.